Koplopers in de korte voedselketen bundelen krachten in Korte Keten Collectief Nederland, om gezamenlijk de afzet van regionale producten fors te vergroten.

Local2LocalCoöperatie OregionalBoeren van AmstelProeVkantoor en Vereniging Flevofood hebben het initiatief genomen de krachten te bundelen. Onder de noemer ‘Korte Keten Collectief Nederland’ wordt interregionaal samengewerkt met het doel de afzet van regionale producten te vergroten, en nieuwe verdienmodellen te realiseren met behoud van korte keten principes. De samenwerking maakt het mogelijk de leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand te brengen. Deze korte ketenpartijen hebben zich verenigd in ‘Korte Keten Collectief Nederland’. 

De samenwerking speelt nadrukkelijk in op de toenemende vraag naar lekker, gezond en duurzaam geproduceerd lokaal voedsel. Om hier in te kunnen voorzien is noodzakelijk een volgende stap in groei te zetten waarvoor samenwerking noodzakelijk is, die de mogelijkheden van de individuele organisaties overstijgen. Het gaat dan met name om het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring rond marktinformatie, logistiek, digitalisering en data gedreven bedrijfsprocessen. 

De afgelopen jaren heeft Local2Local de verbinding gelegd met de koplopers in de korte voedselketen om samen te werken voor de afzet van regionale producten aan landelijk werkende afnemers. Mark Frederiks van Local2Local: “Er is bijna geen directe relatie meer tussen burgers en boeren. Regionale korte voedselketen partijen werken aan deze verbinding met een duurzaam perspectief voor boeren en nieuwe verdienmodellen. Dit doen de ketenpartners nu reeds afzonderlijk in hun eigen regio door rechtstreeks aan bedrijven, (bedrijfs)restaurants, horeca, supermarkten, en overheids-, onderwijs- en zorginstellingen te leveren. Voor deze partijen is diversiteit, leveringszekerheid en voedselveiligheid cruciaal. Om dat nog beter te kunnen borgen trekken we daarom samen op met gecombineerde logistiek, een gedeeld dataplatform en gezamenlijke conceptontwikkeling. Hiermee bieden wij landelijke partijen toegang tot een uitgebreid lokaal assortiment en ontstaat meteen een fundament om een breder publiek onder individuele consumenten te bedienen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van robuuste regionale voedselsystemen.” 

De deelnemende partijen zijn gemiddeld ruim 10 jaar actief in de korte keten en zijn koplopers op het gebied van de transitie van ons voedselsysteem. De boerencollectieven vertegenwoordigen ruim 400 producenten met duizenden producten en er zijn al honderden zakelijke klanten aangesloten. Naast de praktische handel wordt ook kennis ontwikkeld en worden netwerken gevormd, vanuit gebiedsgerichte samenwerking. De partijen zien daarmee belangrijke ontwikkelingen samenkomen, die gezamenlijk kunnen worden opgepakt binnen gebiedsgerichte samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de uitrol van een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam

Bij de ontwikkeling van kennis wordt het collectief onder meer ondersteund vanuit de stichting Voedsel Verbindt en de Europese projecten EU4advice en FoodClic. Bij vraagstukken op het terrein van data en digitalisering zal daarnaast worden samengewerkt met het Data Value Center Agri & Food Korte Keten

Gerard Titulaer van de coöperatie Oregional: “Corona heeft ons laten zien dat voeding en gezondheid, stedelijke ontwikkeling, klimaatverandering en voedselbeschikbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze korte ketens brengen dit nu bij elkaar. Door de krachten in de stad en de regio, de kennis en middelen te bundelen kunnen wij de toegevoegde waarden van de boer uitdragen en verzilveren onder meer via nieuwe verdienmodellen.” 

Martin Topper, voorzitter van Vereniging Flevofood beaamt dit: “Met deze samenwerking kunnen grote stappen worden gezet en de korte ketens voldoende slagkracht gegeven worden om de eigen marktpositie te vergroten en voor de lange termijn vast te houden. Met krachtenbundeling kunnen wij onze eigen markt terugpakken.” 

“Wij bouwen aan een volhoudbaar voedselsysteem, ook betaalbaar voor toekomstige generaties, door de natuur weer in haar kracht te zetten en klanten oplossingen te bieden die hieraan bijdragen. Wij slaan hiermee drie vliegen in één klap: ecologische, economische en maatschappelijke waarden staan bovenaan”, voegt Michel Penterman van Boeren van Amstel toe.

“Noord-Holland is de meest diverse agrarische regio van Nederland en biedt een enorm netwerk aan natuurinclusieve telers en boeren. De missie van mijn bedrijf ProeVkantoor is om te zorgen dat zij zichtbaar zijn en hun verse producten zonder tussenkomst van groothandel direct bij de eindgebruiker komen”, aldus Matthijs Post van ProeVkantoor. 

Mark Frederiks: “Alle aangesloten partijen blijven actief in de eigen regio. Elke korte keten behoudt haar eigen identiteit en klanten en blijft in haar kracht. Het collectief versterkt wat al werkt en samen ontwikkelen zij wat ontbreekt. Dit alles loopt via bestaande partnerships, gebruikmakend van het gedeelde IT-platform van Local2Local. Wij starten nu met vijf korte ketenpartijen en er staan ook al nieuwe netwerken klaar om toe te treden.” 

“Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben wij het Nederlandse, op export gerichte voedselsysteem omgebouwd naar een voedselnetwerk gericht op lokale en regionale afzet. De huidige uitdagingen vragen wederom om een radicale verandering waarbij ons landschap en de boer weer ten dienste staat van de gemeenschap. Deze samenwerking is in staat om een belangrijke versnelling te veroorzaken. Vanuit Fort bij ‘t Hemeltje in Houten versterken wij dit verhaal graag en bouwen wij samen een veilige omgeving, zoals destijds ook de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie zijn ontstaan. Door de kracht van de natuur te gebruiken en samen te werken kunnen wij dit.” – Zkh. Prins Carlos de Bourbon de Parme, Stichting Compazz. 

Contactpersonen
Correspondentie en bezoekadres
Fortweg 9
3992 LX Houten

Gerard Titulaer, Gebiedscoöperatie Oregional: 06-22696467
Mark Frederiks, mark@amped.nl, Amped/Local2Local: 06-11375921 

Informatie deelnemende partijen:
Coöperatie Oregional is met name actief in Gelderland
Boeren van Amstel is actief in de regio Amsterdam
ProeVkantoor is actief in Noord-Holland
Vereniging Flevofood is actief in Flevoland en de MRA
Local2Local is actief in de regio Utrecht, West Betuwe, Flevoland en de MRA

Click to access the login or register cheese
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO